درمان آسم چگونه انجام می گیرد؟

ABPA بیماری ازدیاد حساسیت ریوی است که اغلب در افراد آتوپیک مشاهده میشود. بیماری میتواند ملایم باشد ولی اغلب به فرم آسم حاد وابسته به کورتیکواستروئید درمانی درآمده و در مراحل آخر بیماری فرم فیبروزی به خود میگیرد. آنها با استفاده از علم و تکنولوژی های جدید در صدد ارائه خدمات مورد نیاز به بیماران، هم بیماران سرپایی و هم بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه هستند. پزشکان کلینیک ریه، آسم و آلرژی بیمارستان ابن سینا با بهره مندی از علم و دانش روز خدمات مشاوره ای برای همه مراجعان در مورد اختلالات آلرژیک، آسم و مشکلات ایمونولوژی ارائه می کنند.

برخی از مراجعان در مواقعی که به یک بیماری پیچیده و غیرعادی مبتلا هستند و یا دیگر مراکز از پذیرش آنها سر باز می زنند به ابن سینا مراجعه می کنند. بیمارستان ابن سینا یکی از مراکز درمانی پیشرو در تهران در تشخیص و درمان اختلالات و بیماری های ریوی است. غیرممکن است که بیمار اسماتیک از همه این عوامل اجتناب کند ولی وقتی این عوامل مشخص شدند دستورالعملهای وجود دارد که با رعایت آنها میتوان خیلی از علائم و شکایات را کاهش داد و به سطح کنترل مناسبی از بیماری رسید.

پزشک یک معاینه فیزیکی برای رد سایر شرایط احتمالی مانند عفونت تنفسی یا بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) انجام خواهد داد. تست متاکولین به منظور ارزیابی شرایط ریه و نحوه واکنش آن به محیط انجام می شود. در توصيف اوليه، ABPA توسط هينسون و همكاران در سال 1952 بهعنوان يك بيماري داراي انتشار جهاني معرفي گرديد و اگرچه اين بيماري آسماتيك میباشد ولي تعداد کمی از بيماران دچار آسم از آن رنج میبرند (12) و فقط در 11-1 درصد بيماران دچار آسم ديده میشود (6،14،17)، بعلاوه، علیرغم موروثي بودن آسم، ABPA بهندرت بهصورت خانوادگي رخ میدهد (13). در این افراد انسداد برونشی (آسم) و ائوزینوفیلی خون محیطی بدنبال تماس با اسپورهای آسپرژیلوس به وجود میآید.

همچنين تحقيقات نشان داده است كه آسم در بيماراني كه حساس به آنتیژنهای آسپرژيلوس بوده تا كساني كه واكنش تست پوستي آنها مثبت میشود، شديدتر میباشد (6) و بهطور معنیداری با دورهی طولاني بيماري، سن اوليه درگيري بيماري، افزايش ميانگين تعداد كل لكوسيتها، تعداد كل ائوزينوفيل و كل IgE سرم در ارتباط میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید